Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DALLACQUA.PL

SPIS TREŚCI:
 1. PRZEDMIOT REGULAMINU.
 2. DEFINICJE.
 3. POSTANOWIENIA OGÓLNE (w tym dane identyfikujące przedsiębiorcę, adres przedsiębiorstwa, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu).
 4. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.
 5. WARUNKI I PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY.
 6. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT.
 7. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY.
 8. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI PRODUKTU.
 9. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR.
 10. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY. SPOSÓB I TERMIN WYKONANIA PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY.
 11. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW.
 12. DANE OSOBOWE.
 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. ZMIANY REGULAMINU.
 14. ZAŁĄCZNIK NR 1
PRZEDMIOT REGULAMINU

1.1. Regulamin określa prawa i obowiązki związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego dostępnego pod domeną dallacqua.pl oraz zasady dokonywania zakupu Produktów za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
1.2. Regulamin, w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).

DEFINICJE

2.1. Wszelkie określenia pisane wielką literą, użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

2.1.1. Dzień Roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

2.1.2. Formularz Rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta;

2.1.3. Formularz Zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy Produktu i płatności za Produkt;

2.1.4. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą lub zawarła lub zamierza zawrzeć umowę o świadczenie Usług Elektronicznych ze Sprzedawcą;

2.1.5. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystający ze Sklepu Internetowego oraz zawierający Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego);

2.1.6. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.);

2.1.7. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym, stanowi Usługę Elektroniczną;

2.1.8. Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą;

2.1.9. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego;

2.1.10.Sklep Internetowy – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod domeną dallacqua.pl;

2.1.11.Sprzedawca – Anna Wilk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą AMEX PHU ANNA WILK wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca adres miejsca wykonywania działalności: ul. Zabłockiego 23a, 40-750 Katowice, numer NIP: 6581172897, numer REGON: 291066482, a adresem do korespondencji: ul. Bażantów 6c/7, 40-668 Katowice, adres poczty elektronicznej: sklep@dallacqua.pl, numer telefonu: 32 203 64 90;

2.1.12.Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego, na podstawie której Sprzedawca zobowiązany jest do przeniesienia na Klienta własności Produktu i wydania mu Produktu, a Klient do odebrania Produktu i zapłacenia Sprzedawcy ceny za Produkt;

2.1.13.Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

2.1.14.Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.);

2.1.15.Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

POSTANOWIENIA OGÓLNE (w tym dane identyfikujące przedsiębiorcę, adres przedsiębiorstwa, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu)

3.1. Sklep Internetowy dostępny pod domeną www.dallacqua.pl prowadzony jest przez Annę Wilk prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą AMEX PHU ANNA WILK wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności: ul. Zabłockiego 23a, 40-750 Katowice, numer NIP: 6581172897, numer REGON: 291066482, a adresem do korespondencji:: ul. Bażantów 6c/7, 40-668 Katowice, adres poczty elektronicznej: sklep@dallacqua.pl, numer telefonu: 32 203 64 90.

3.2. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3.3. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, niemniej bez akceptacji Regulaminu nie jest możliwe utworzenie Konta i zawarcie Umowy sprzedaży.

3.4. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do Konsumentów albo Klientów będących przedsiębiorcami.

USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

4.1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi Elektroniczne na rzecz Usługobiorców:

4.1.1. udostępnienie Usługobiorcy w ramach Sklepu Internetowego Konta;

4.1.2. umożliwienie Usługobiorcy składania zamówień na Produkty w Sklepie Internetowym poprzez Formularz Zamówienia.

4.2. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług Elektronicznych, o których mowa w pkt 4.1. Regulaminu, na zasadach i w zakresie określonym w Regulaminie.

[Konto]

4.3. Klient może założyć indywidualne Konto w Sklepie Internetowym poprzez wykonanie łącznie trzech kolejnych kroków: (1) wypełnienie Formularza Rejestracji, (2) kliknięcie pola „Zarejestruj się” oraz (3) potwierdzenie chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej Klienta. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Klienta adresu poczty elektronicznej Klienta oraz hasła.

4.4. Założenie Konta w przypadku Klienta, który nie jest Konsumentem, może być dokonane wyłącznie przez osobę, która jest umocowana do dokonywania czynności związanych z utworzeniem Konta w Sklepie Internetowym oraz korzystania ze Sklepu Internetowego.

4.5. Założenie Konta nie jest wymagane, aby dokonać zakupu w Sklepie Internetowym. Utworzenie i korzystanie z Konta jest dobrowolne i bezpłatne.

4.6. Konto umożliwia podgląd statusu realizacji Zamówień oraz dostęp do historii zakupów Klienta, a także zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta.

4.7. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną tj. utworzenia i prowadzenia Konta zostaje zawarta z chwilą kliknięcia w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

4.8. Usługa Elektroniczna utworzenia i prowadzenia Konta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

4.9. Klient może w każdej chwili i bez podania przyczyny rozwiązać umowę o świadczenie usług poprzez zgłoszenie Sprzedawcy stosownego żądania za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@dallacqua.pl lub też pisemnie na adres: ul. Bażantów 6c/7, 68-668 Katowice. Żądanie Klienta powinno zawierać adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w formularzu rejestracji podczas tworzenia Konta.

[Formularz Zamówienia]

4.10. Klient w celu dokonania zakupu Produktu w Sklepie Internetowym korzysta z Formularza Zamówienia. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym.

4.11. Złożenie Zamówienia następuje po dokonaniu przez Klienta następujących kroków: (1) po wypełnieniu przez Klienta Formularza Zamówienia i kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego pola „Do koszyka” (2) Klient zostanie przekierowany na stronę, na której albo zaloguje się na swoje Konto i potwierdzi złożenie Zamówienia poprzez kliknięcie pola „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty” albo złoży Zamówienie bez logowania na Konto poprzez kliknięcie pola „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty” i wypełni dane wskazane w Formularzu Zamówienia. Do momentu, o którym mowa w zdaniu poprzednim istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych przez Klienta (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, telefon, adres poczty elektronicznej, oraz danych adresowych ze wskazaniem, czy zamawiającym jest osoba prywatna, czy firma (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), a także danych adresowych wysyłki jeżeli są inne niż dane adresowe, oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

4.12. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter dobrowolny, jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

[Tryb postępowania reklamacyjnego]

4.13. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Sprzedawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 Regulaminu) Klient może składać w szczególności:

4.13.1.pisemnie na adres: ul. Bażantów 6c/7, 40-668 Katowice;

4.13.2.w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@dallacqua.pl oraz reklamacje@dallacqua.pl.

4.14. W celu przyspieszenia i ułatwienia rozpatrywania reklamacji prosimy o wskazanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości, (2) żądania Klienta oraz (3) danych kontaktowych Klienta składającego reklamację. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają jedynie formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

4.15. Sprzedawca rozpatruje reklamację i informuje o wyniku jej rozpatrzenia niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku, gdy podane w reklamacjach dane lub informacje wymagałyby uzupełnienia Sprzedawca zwróci się do Klienta, przed rozpatrzeniem reklamacji o ich uzupełnienie, przy czym Sprzedawca zobowiązany jest udzielić odpowiedzi Konsumentowi na reklamację w terminie maksymalnie 30 dni od jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.

[Wymagania techniczne]

4.16. Minimalnymi wymaganiami technicznymi, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca, w tym korzystania ze Sklepu Internetowego i zawarcia Umowy Sprzedaży jest posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w przeglądarkę internetową: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej oraz dostęp do poczty elektronicznej, a także włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript. Sprzedawca zaleca ustawienie minimalnie rozdzielczości ekranu 1024×768.

[Zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym]

4.17. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym oferowanych Usług Elektronicznych, w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

WARUNKI I PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

5.1. Zawarcie Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 4.11. Regulaminu.

5.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany przez Sprzedawcę na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

5.3. Po złożeniu Zamówienia przez Klienta Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia lub podany na Koncie adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w zdaniu poprzednim.

5.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy sprzedaży następuje poprzez: (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 5.3. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

6.1. Ceny w Sklepie Internetowym określone są polskich złotych (PLN) i zawierają wszelkie należne cła i podatki, przy czym nie obejmują koszty dostawy, chyba że co innego wynika z warunków promocji stosowanej przez Sklep Internetowy.

6.2. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

6.2.1. płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki;

6.2.4. Klient może wybrać formę płatności spośród form płatności wskazanych w Formularzu Zamówienia.

6.2.5. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.

6.2.6. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

6.2.7. Akceptując niniejszy Regulamin Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Sprzedawcę faktur w formie elektronicznej, jak również faktur korygujących i duplikatów w formie elektronicznej, na adres e-mail podany przez Klienta podczas zakładania Konta Klienta lub podczas składania Zamówienia.

KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY

7.1. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

7.2. Dostawa Produktów do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży wyraźnie stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

7.3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

7.3.1. przesyłka pocztowa;

7.3.2. przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.

7.4. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

7.4.1. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy;

7.4.2. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI PRODUKTU

8.1. Na Sprzedawcy ciąży prawny obowiązek dostarczenia Klientowi Produktu bez wad. Dodatkowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta określono na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej reklamacji.

8.2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).

8.3. Produkty oferowane w Sklepie Internetowym mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji są podawane w dokumencie wystawionym przez gwaranta dołączonym do Produktu.

8.4. Jeżeli otrzymany przez Klienta Produkt jest wadliwy, Klient może skorzystać według swojego wyboru z uprawnień przysługujących mu w ramach gwarancji albo – niezależnie – z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi. Wykonywanie przez Klienta uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.

8.5. Klient może złożyć reklamację na przykład:

8.5.1. pisemnie na adres: ul. Bażantów 6c/7, 40-668 Katowice;

8.5.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@dallacqua.pl oraz reklamacje@dallacqua.pl.

8.6. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają jednie formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

8.7. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to Sprzedawca uznał za uzasadnione.

8.8. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, zobowiązany jest dostarczyć Produkt wadliwy na adres: ul. Bażantów, 40-668 Katowice. W przypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca, w przypadku Klienta niebędącego Konsumentem koszt dostarczenia ponosi Klient. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

9.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

9.2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

9.3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

9.4. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich Konsument może złożyć skargę za pośrednictwem platformy ODR pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ODR jest to platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym, która stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY. SPOSÓB I TERMIN WYKONANIA PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

10.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów innych niż przewidziane przepisami prawa. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w szczególności:

10.1.1.pisemnie na adres: ul. Bażantów 6c/7, 40-668 Katowice;

10.1.2.w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@dallacqua.pl oraz reklamacje@dallacqua.pl.

10.2. Oświadczenie może być złożone z wykorzystaniem wzoru formularza odstąpienia od umowy zawartego jako załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta, jak również na wzoru formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

10.3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

10.3.1.dla Umowy sprzedaży, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy sprzedaży, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

10.3.2.dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

10.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą, a Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku dokonania płatności przy użyciu karty płatniczej zwrot środków nastąpi na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej, za pomocą której dokonano zapłaty. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10.5. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: ul. Bażantów, 40-668 Katowice.

10.6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Sprzedawca zastrzega sobie praw dochodzenia względem Konsumenta odszkodowania, w zakresie w jakim zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa.

10.7. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

10.7.1.Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

10.7.2.Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

10.8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

10.8.1.(1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

11.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców niebędących Konsumentami.

11.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

11.3. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy sprzedaży.

11.4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

11.5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient niebędący Konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

11.6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.

11.7. W wypadku Usługobiorców niebędących Konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

11.8. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem.

11.9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

DANE OSOBOWE

12.1. Administratorem danych osobowych Klientów gromadzonych dla celów dokonania zakupów w Sklepie Internetowym pod adresem www.dellacqua.pl, oraz dla celów kontaktowych, archiwizacyjnych i reklamacyjnych oraz dla celów obsługi Konta w Sklepie Internetowym, jest Anna Wilk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą AMEX PHU ANNA WILK wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca adres miejsca wykonywania działalności w Katowicach (40-750), przy ul. Zabłockiego 23a, numer NIP: 6581172897, numer REGON: 291066482, adres poczty elektronicznej: sklep@dallacqua.pl, numer telefonu: 32 203 64 90.

12.2. Administrator danych zapewnia realizację wymagań wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako: „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

12.3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony danych osobowych Klientów korzystających z Usług na zasadach określonych w Regulaminie, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty, zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami, adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane, prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane, przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane, przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

12.4. Wszelkie kwestie odnoszące się do ochrony danych osobowych zostały szczegółowo uregulowane w Polityce Prywatności.

12.5. Administrator wykorzystuje pliki cookies i zarządza nimi na zasadach opisanych w Polityce Prywatności.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE. ZMIANY REGULAMINU

13.1. Umowy (Umowa sprzedaży oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczne) zawierane są w języku polskim.

13.2. Regulamin w aktualnej wersji obowiązuje od dnia 14.02.2018.

13.3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z niżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog przyczyn jest zamknięty):

13.3.1.zmiany przepisów prawa wpływającej na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie Sprzedaży lub w umowach o świadczenie usług drogą elektroniczną;

13.3.2.konieczności dostosowania działalności Sprzedawcy do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wydanych przez odpowiedni organ;

13.3.3.zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną spowodowanej przyczynami technicznymi lub technologicznymi;

13.3.4.zmiany zakresu lub zasad świadczenia usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez wprowadzenie nowych, zmianę lub wycofanie dotychczasowych funkcjonalności lub usług oferowanych Klientowi;

13.3.5.zmiany danych identyfikujących Sprzedawcę w Regulaminie;

13.3.6.zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu;

13.3.7.zmiany warunków korzystania ze Sklepu Internetowego, która niepogarsza sytuacji Klientów w porównaniu do warunków dotychczasowych.

13.4. Sprzedawca poinformuje Klientów o zmianie Regulaminu z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem poprzez udostępnienie tekstu jednolitego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

13.5. W przypadku zawarcia na podstawie Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli został on prawidłowo powiadomiony (zgodnie z treścią obowiązującego Regulaminu) o zmianach i nie wypowiedział zawartej umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.

13.6. Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść i warunki zawartych przez Klienta i Sprzedawcę Umów sprzedaży Produktów przed zmianą Regulaminu.

13.7. Regulamin jest dostępny dla Klientów w każdym czasie bezpłatnie pod domeną dallacqua.pl oraz w siedzibie Sprzedawcy – ul. F. Zabłockiego 23a, 40-750 Katowice. Klienci mogą w każdym czasie na podanej stronie internetowej przeglądać Regulamin, pobierać go, a także sporządzać wydruk Regulaminu.

13.8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Wybór prawa polskiego nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat:

ANNA WILK prowadząca działalność pod nazwą AMEX PHU z siedzibą w Katowicach
ul. Zabłockiego 23a, 40-750 Katowice
dallacqua.pl
sklep@dallacqua.pl lub reklamacje@dallacqua

– Ja/My() niniejszym informuję/informujemy() o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy() umowy dostawy następujących rzeczy() umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy()/o świadczenie następującej usługi()

– Data zawarcia umowy()/odbioru()

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

PŁATNOŚCI KARTĄ ZAPEWNIA SERWIS DOTPAY.PL