Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ

SPIS TREŚCI:
  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
  2. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH.
  3. COOKIES I DANE ESKPLOATACYJNE.
  4. PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH.
  5. PRAWA AUTORSKIE.
  6. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI.
  7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

Niniejsza polityka prywatności strony internetowej www.dallacqua.pl (dalej jako: „Polityka prywatności”) określa warunki korzystania z usługi świadczonej przez Administratora drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej pod adresem www.dallacqua.pl. Stanowi ona dokument powiązany z Regulaminem Sklepu Internetowego dallacqua.pl oraz posługuje się wyrażeniami w niej zdefiniowanymi.

Postanowienia ogólne

1.1. Niniejsza Polityka prywatności reguluje korzystanie z usług świadczonych przez Administratora drogą elektroniczną przez osoby odwiedzające stronę internetową pod adresem www.dallacqua.pl („Użytkownicy”).

1.2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Anna Wilk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą AMEX PHU ANNA WILK, z głównym miejscem wykonywania działalności w Katowicach (40-750), przy ul. Zabłockiego 23a, adres poczty elektronicznej: sklep@dallacqua.pl, numer telefonu: 32 203 64 90.

1.3. Minimalnymi wymaganiami technicznymi, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Administrator, jest posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w przeglądarkę internetową: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej oraz dostęp do poczty elektronicznej, a także włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript. Administrator zaleca ustawienie minimalnie rozdzielczości ekranu 1024×768.

1.4. Dane osobowe korzystających ze strony internetowej www.dallacqua.pl. są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.; dalej jako: „UODO”), rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy oraz od dnia 25 maja 2018 r. z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako: „RODO”), a także zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.).

1.5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty, zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami, adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane, prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane, przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane, przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

Podstawa przetwarzania danych, cel i zakres zbierania danych oraz odbiorcy danych

2.1. Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkowników, jeśli jest to konieczne dla skorzystania ze strony internetowej www.dallacqua.pl.

2.2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest umożliwienie Użytkownikom korzystania ze strony internetowej www.dallacqua.pl. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest wypełnienie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 5) UODO oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f. RODO (od 25 maja 2018 r.), jak również w szczególnych okolicznościach możliwe będzie przetwarzanie danych osobowych Użytkowników na podstawie zgody (art. 23 ust. 1 pkt. 1 UODO oraz odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. a. RODO).

2.3. Cel, zakres oraz kategorie odbiorców danych przetwarzanych przez Administratora będą wynikały z działań podejmowanych każdorazowo przez Użytkownika w ramach korzystania ze strony internetowej www.dallacqua.pl.

2.4. Możliwe cele zbierania danych osobowych Użytkowników przez Administratora:

2.4.1. Sprzedaż Produktów oraz Świadczenie Usługi Elektronicznej przez Administratora;

2.4.2. Marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.

2.5. Administrator może publikować informacje handlowe na stronie internetowej www.dallacqua.pl, bannery i linki do innych stron www i innych serwisów internetowych. Korzystając z bannera lub linku, Użytkownik przechodzi na stronę należącą do innego właściciela, który ponosi całkowitą odpowiedzialność za treści w nich zamieszczone, jak również przetwarzanie danych osobowych osób wizytujących stronę.

2.6. Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych:
Amex PHU
ul. Franciszka Zabłockiego 23a
40-750 Katowice.
Adres do korespondencji: ul. Bażantów 6c/7, 40-668 Katowice

Cookies i dane eksploatacyjne

3.1. Pliki Cookies (ciasteczka) to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby korzystającej ze strony internetowej www.dallacqua.pl. Szczegółowe informacje dot. plików Cookies znajdą Państwo m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

3.2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez Użytkowników ze strony internetowej www.dallacqua.pl w następujących celach:

3.2.1. Identyfikacji Użytkowników i uzyskiwania informacji, czy są zalogowani do portalu społecznościowego Facebook;

3.2.2. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony internetowej www.dellacqua.pl.

3.3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Użytkownik ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności strony internetowej www.dallacqua.pl.

3.4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez Administratora – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

3.5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej, z której Państwo korzystacie.

Prawa związane z przetwarzaniem danych

4.1. Udostępnienie danych przez Użytkowników jest dobrowolne jednak niezbędne do korzystania ze strony internetowej www.dellacqua.pl.

4.2. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

4.3. W przypadku udzielenia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych, przysługuje mu prawo do odwołania udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4.4. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej, można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości na adres sklep@dallacqua.pl.

Prawa autorskie

5.1. Wszelkie materiały, elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (layout), znaki towarowe, inne informacje, jakie są dostępne w ramach strony internetowej www.dallacqua.pl stanowią przedmiot wyłącznych praw Administratora.

5.2. Pobieranie bądź wykorzystywanie materiałów w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach strony internetowej www.dallacqua.pl wymaga zgody Administratora.

5.3. Pobieranie materiałów nie może naruszać Polityki prywatności, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jak również interesów Administratora.

5.4. Wszelkie elementy graficzne, rozwiązania techniczne i inne elementy strony internetowej www.dallacqua.pl, w szczególności kod HTML i XHTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript i linki multimedialne podlegają ochronie praw autorskich przysługujących Administratorowi.

5.5. Z uwzględnieniem postanowienia pkt. 5.4. powyżej, wszystkie treści zamieszczone w ramach strony internetowej www.dallacqua.pl korzystają z ochrony autorsko-prawnej i są własnością Administratora. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Administratorowi będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości bez zgody Administratora.

Zmiana polityki prywatności

6.1. Administrator może zmienić Politykę prywatności oraz formułę korzystania ze strony internetowej dellacqua.pl, jeśli zajdzie przynajmniej jedna z ważnych przyczyn wskazanych w poniższym katalogu:

6.1.1. Zmiana przepisów obowiązującego prawa, która reguluje prowadzenie działalności przez Administratora;

6.1.2. Potrzeba dopasowania treści Polityki prywatności do obowiązujących przepisów prawa lub konieczność dokonania zmian redakcyjnych w Polityce prywatności;

6.1.3. Zmiana sposobu prowadzenia lub funkcjonowania strony internetowej www.dallacqua.pl, która będzie spowodowana obiektywnymi i niezależnymi przyczynami natury technologicznej lub technicznej;

6.1.4. Zmiana warunków korzystania z strony internetowej www.dallacqua.pl niepogarszająca sytuacji Użytkowników w porównaniu do dotychczasowych;

6.1.5. Konieczność aktualizacji danych Administratora wskazanych w Polityce prywatności.

Postanowienia końcowe

7.1. Strona internetowa www.dallacqua.pl może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator sugeruje, by zapoznać się z polityką prywatności na innych stornach, po przejściu nie. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie strony internetowej www.dallacqua.pl.

7.2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

7.3. Administrator zabezpiecza zbiór danych przed nieuprawnionym dostępem.

7.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatności uzupełniająco stosuje się postanowienia ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.).

7.5. Kontakt we wszelkich sprawach w zakresie wsparcia oraz pomocy technicznej odbywa się poprzez wiadomości wysyłane na adres e-mail: sklep@dallacqua.pl.