Regulamin usługi Newsletter

SPIS TREŚCI:

 1. PRZEDMIOT REGULAMINU.
 2. DEFINICJE REGULAMINU.
 3. USŁUGI
 4. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW.
 5. DISCLAIMER.
 6. DANE OSOBOWE.
 7. REZYGNACJA, ODSTĄPIENIE OD KORZYSTANIA Z USŁUGI NEWSLETTER ORAZ ZAKOŃCZENIE ŚWIADCZENIA USŁUGI NEWSLETTER.
 8. ZMIANA REGULAMINU.
 9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE.
 10. PRAWO WŁAŚCIWE.
 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
PRZEDMIOT REGULAMINU

1.1. Regulamin usługi newsletter świadczonej przez administratora serwisu www.dallacqua.pl – Annę Wilk, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą AMEX PHU ANNA WILK, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą adres miejsca wykonywania działalności w Katowicach (40-750), przy ul. Zabłockiego 23a, numer NIP: 6581172897, numer REGON: 291066482, adres poczty elektronicznej: sklep@dallacqua.pl, numer telefonu: 32 203 64 90, określa prawa i obowiązki stron Usługi świadczonej elektronicznie za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej pod adresem www.dallacqua.pl.

1.2. Niniejszy regulamin Usługi (dalej jako: „Regulamin”) stanowi wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459 ze zm., dalej jako: „KC”). Opracowanie Regulaminu jest wypełnieniem obowiązku wskazanego w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.; dalej jako: „uŚDE”). Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, niemniej bez akceptacji Regulaminu nie jest możliwe zawarcie Umowy z Administratorem na warunkach określonych w Regulaminie.

DEFINICJE REGULAMINU

2.1. Pojęciom stosowanym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenia:

2.1.1. Administrator – Anna Wilk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą AMEX PHU ANNA WILK wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca adres miejsca wykonywania działalności w Katowicach (40-750), przy ul. Zabłockiego 23a, numer NIP: 6581172897, numer REGON: 291066482, adres poczty elektronicznej: sklep@dallacqua.pl, numer telefonu: 32 203 64 90;

2.1.2. Formularz rejestracji – Formularz uzupełniany przez Użytkownika jego danymi osobowymi w procesie rejestracji;

2.1.3. Informacja handlowa – Informacja handlowa w rozumieniu uŚDE;

2.1.4. Newsletter – Wiadomość w formacie html przekazywana pocztą elektroniczną zawierająca m.in. Informacje handlowe w rozumieniu uŚDE, jak również informacje poglądowe związane z działalnością Administratora;

2.1.5. Umowa – Umowa na świadczenie Usługi drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem;

2.1.6. Usługa – usługa świadczona przez Administratora drogą elektroniczną polegająca na wysyłce Newsletter’a;

2.1.7. Użytkownik – osoba, która zamówiła Usługę Newsletter.

USŁUGI

3.1. Newsletter jest wiadomością w formacie html przesyłaną Użytkownikom drogą elektroniczną o charakterze informacyjno-handlowo –kontaktowym.

3.2. Usługa Newsletter jest bezpłatna. Inne usługi świadczone przez Administratora mogą mieć charakter odpłatny na zasadach wskazanych w odrębnych regulaminach.

3.3. Niezależnie od wskazanej powyższej zasady nieodpłatności należy mieć na względzie koszty połączenia z siecią Internet, z której korzysta Użytkownik. Koszty połączenia z siecią Internet odpowiadają stawkom operatora sieci, z której korzysta Użytkownik. Kontakt z Administratorem drogą e-mail lub telefoniczną nie wiąże się z jakimikolwiek dodatkowymi opłatami na rzecz Administratora. Użytkownik ponosi jedynie koszty połączeń lub korzystania z Internetu odpowiadające stawkom operatorów telekomunikacyjnych, z których usług korzysta.

3.4. Minimalnymi wymaganiami technicznymi, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Administrator, jest posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w przeglądarkę internetową: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej oraz dostęp do poczty elektronicznej, a także włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript. Administrator zaleca ustawienie minimalnie rozdzielczości ekranu 1024×768.

OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

4.1. Działania Użytkowników powinny się odbywać w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.

4.2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Usługi na zasadach określonych w Regulaminie, zgodnie z obowiązującym prawem oraz zasadami współżycia społecznego.

4.3. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

4.4. Wszelkie materiały, elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (layout), znaki towarowe oraz inne informacje, jakie są dostępne w treści Newslettera, z wyłączeniem grafik i obrazów stockowych zawartych w treści Newslettera, z których Administrator korzysta zgodnie z zasadami określonymi przez administratorów właściwych serwisów udostępniających te elementy stanowią przedmiot wyłącznych praw Administratora.

4.5. Wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w treści Newslettera materiałów wymaga każdorazowo zgody Administratora.

4.6. Pobieranie materiałów nie może naruszać Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jak również interesu Administratora.

DISCLAIMER

5.1. Administrator ponosi odpowiedzialność za treści wiadomości Newsletter na zasadach ogólnych.

5.2. Oferty produktów przedstawiane w treści Newslettera nie stanowią oferty w rozumieniu KC.

5.3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania innych Użytkowników ingerujące w treść wiadomości Newsletter.

DANE OSOBOWE

6.1. Administratorem danych osobowych podanych dobrowolnie, a zbieranych dla celów świadczenia Usługi Newsletter jest Anna Wilk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą AMEX PHU ANNA WILK wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca adres miejsca wykonywania działalności w Katowicach (40-750), przy ul. Zabłockiego 23a, numer NIP: 6581172897, numer REGON: 291066482, adres poczty elektronicznej: sklep@dallacqua.pl, numer telefonu: 32 203 64 90.

6.2. Administrator danych zapewnia realizację wymagań wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako: „RODO”)oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

6.3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających z Usługi na zasadach określonych w Regulaminie, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty, zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami, adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane, prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane, przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane, przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

6.4. Administrator może publikować bannery i linki do innych stron www i innych serwisów internetowych. Korzystając z bannera lub linku, Użytkownik przechodzi na stronę należącą do innego właściciela, który ponosi całkowitą odpowiedzialność za treści w nich zamieszczone, jak również przetwarzanie danych osobowych osób wizytujących stronę.

6.5. Wszelkie kwestie odnoszące się do ochrony danych osobowych zostały szczegółowo uregulowane w Polityce Prywatności.

REZYGNACJA, ODSTĄPIENIE OD KORZYSTANIA Z USŁUGI NEWSLETTER ORAZ ZAKOŃCZENIE ŚWIADCZENIA USŁUGI NEWSLETTER

7.1. Czas, przez który Administrator świadczy na rzecz Użytkowników Usługę, jest nieoznaczony.

7.2. Z ważnych powodów tj. naruszenia przez Użytkownika istotnych postanowień Regulaminu, tj. pkt. 4.2. i 4.3. Regulaminu, Usługa korzystania z Newsletter’a może zostać wypowiedziana Użytkownikowi w każdym czasie i wypowiedzenie to ma skutek natychmiastowy. Wypowiedzenie wymaga zachowania formy pisemnej lub wysłania wiadomości e-mail na adres podany przez Użytkownika w Formularzu rejestracji oraz podania przyczyny wypowiedzenia.

7.3. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r., poz. 683 ze zm.) Użytkownik będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu KC ma prawo do odstąpienia od Umowy z Administratorem w terminie 14 (słownie: czternaście) dni od dnia dokonania rejestracji bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów oraz w sposób wskazany w pkt. 7.4. poniżej. Termin do odstąpienia wygasa po upływie 14 (słownie: czternaście) dni od dnia rejestracji. Do zachowania tego terminu wystarczy nadanie oświadczenia o odstąpieniu w placówce pocztowej. Niezależnie od tego uprawnienia Użytkownikowi przysługuje uprawnienie do wypowiedzenia Umowy z Administratorem w każdym czasie.

7.4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy z Administratorem, Użytkownik powinien poinformować Administratora o swojej decyzji o odstąpieniu w drodze jednoznacznego oświadczenia złożonego na piśmie na adres Administratora lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: sklep@dallacqua.pl. Użytkownik może złożyć oświadczenie na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

7.5. Administrator zobowiązany jest do przesłania Użytkownikowi niezwłocznie potwierdzenia otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy z Administratorem na adres e-mail lub adres pocztowy wskazany przez Użytkownika, w zależności od sposobu otrzymania informacji o odstąpieniu.

7.6. Prawo odstąpienia od Umowy z Administratorem nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

7.7. W razie odstąpienia od Umowy jest ona uważana za niezawartą, a Użytkownik jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Administrator oraz Użytkownik w wykonaniu Umowy świadczyli, ulega zwrotowi w naturze, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

7.8. Prawo odstąpienia od Umowy przysługuje zarówno Użytkownikowi, jak i Administratorowi, w przypadku niewykonania przez drugą stronę Umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

7.9. Niezależnie od uprawnienia do odstąpienia od Umowy z Administratorem, Użytkownikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy w każdym czasie. Użytkownik może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w każdym czasie, składając stosowne oświadczenie drogą e-mailową na adres: sklep@dallacqua.pl lub pocztą tradycyjną na adres Administratora, z zastrzeżeniem pkt. 8.3. Regulaminu.

7.10. Administrator uprawniony jest do zakończenia świadczenia Usługi z ważnego powodu rozumianego jako istotne przyczyny ekonomiczne lub biznesowe oraz zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej. Administrator poinformuje Użytkowników o planowanym zakończeniu z wyprzedzeniem nie krótszym niż 60 (słownie: sześćdziesiąt) dni za pośrednictwem wiadomości e-mail.

7.11. Wypowiedzenie przez Użytkownika Umowy skutkuje zakończeniem otrzymywania Newslettera.

ZMIANA REGULAMINU

8.1. Administrator może zmienić Regulamin oraz formułę świadczonej Usługi, jeżeli zajdzie przynajmniej jedna z ważnych przyczyn wskazanych w poniższym katalogu:

8.1.1. Zmiana przepisów obowiązującego prawa, która reguluje prowadzenie działalności przez Administratora, świadczenie Usługi Newsletter lub która ma wpływ na wzajemne prawa i obowiązki Użytkownika i Administratora;

8.1.2. Potrzeba dopasowania treści Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa lub konieczność dokonania zmian redakcyjnych w Regulaminie;

8.1.3. Zmiana warunków świadczenia Usługi Newsletter niepogarszająca sytuacji Użytkowników w porównaniu do dotychczasowych;

8.1.4. Konieczność aktualizacji danych Administratora wskazanych w Regulaminie.

8.2. W przypadku zmiany Regulaminu z uwagi na przyczyny wskazane w pkt. 8.1. powyżej Administrator powiadomi Użytkowników o zmianach z co najmniej 30-(słownie: trzydzieści) dniowym wyprzedzeniem poprzez wiadomość e-mail. Administrator ponosi odpowiedzialność za prawidłowe zawiadomienie Użytkowników o planowanych zmianach w Regulaminie.

8.3. Użytkownik może wypowiedzieć Usługę Newsletter w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia zawiadomienia o zmianie Regulaminu. Wypowiedzenia Użytkownik może dokonać drogą e-mail: sklep@dallacqua.pl lub tradycyjną drogą pocztową. Powyższe nie wyłącza możliwości wypowiedzenia Umowy przez Użytkownika w każdym czasie. Niezależnie od tego Użytkownikowi przysługuje uprawnienie do wypowiedzenia Umowy w każdym czasie zgodnie z pkt. 7.9. Regulaminu.

8.4. Zmiana Regulaminu wiąże Użytkownika, jeżeli zmieniony Regulamin został mu doręczony, a Użytkownik nie wypowiedział Usługi Newsletter w terminie wskazanym w pkt. 8.3. powyżej. Nie narusza to prawa Użytkownika do rezygnacji z Usługi Newsletter w każdym czasie i bez podawania powodów.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

9.1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeśli Administrator nie realizuje swoich usług lub realizuje je w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu.

9.2. Reklamacje dotyczące Usługi mogą być zgłaszane przez Użytkowników do Administratora przez cały okres trwania Umowy z Administratorem (zawartej na podstawie Regulaminu) oraz 30 (słownie: trzydzieści) dni po jej zakończeniu. Podmiotem odpowiedzialnym za rozpatrzenie reklamacji w powyższym zakresie jest Administrator.

9.3. Reklamacja może zostać złożona:

9.3.1. pisemnie na adres: ul. Zabłockiego 23a, 40-750 Katowice;

9.3.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@dallacqua.pl oraz reklamacje@dallacqua.pl.

9.4. Wiadomość e-mail powinna zawierać jak najwięcej informacji i okoliczności odnoszących się do przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podanie tych informacji posłuży ułatwieniu oraz przyspieszeniu postępowania reklamacyjnego.

9.5. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 30 (słownie: trzydzieści) dni od chwili zgłoszenia reklamacji przez Użytkownika , o której rozpatrzeniu zostanie on poinformowany drogą tożsamą z wybraną przez niego do zgłoszenia reklamacji.

9.6. Korzystanie z Usługi nie wyłącza uprawnień przyznanych Użytkownikowi na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności wynikających z posiadania przez Użytkownika statusu konsumenta w rozumieniu art. 22[1] KC.

PRAWO WŁAŚCIWE

10.1. Prawem właściwym dla Umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, której przedmiotem jest Usługa Newsletter’a świadczona przez Administratora, jest prawo polskie.
10.2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Administratora będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. Regulamin dostępny jest w siedzibie Administratora, jak również na stronie internetowej pod adresem internetowym www.dllacqua.pl.

11.2. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie, mogą pobierać go w formacie *.pdf, jak również drukować. Administrator, na każde żądanie Użytkownika, prześle Regulamin pocztą elektroniczną lub tradycyjną na adres wskazany przez Użytkownika.

11.3. O ile postanowienia Regulaminu nie stanowią inaczej, wszelka korespondencja związana z Usługą Newsletter powinna być kierowania na adres mailowy Administratora: sklep@dallacqua.pl.

11.4. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy właściwego prawa, w tym przepisy KC oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r., poz. 683 ze zm.).

11.5. Regulamin obowiązuje od dnia 16 luty 2018 roku.